Algemene Voorwaarden

 Algemene voorwaarden VOC advocaten 

1. VOC advocaten (Van Oudheusden & Chel Advocaten) is een maatschap, die zich ten doel stelt om de rechtspraktijk uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin. 

2. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens VOC advocaten gedane aanbiedingen en aanvaarde opdrachten, daaronder begrepen vervolgopdrachten of aanvullende of gewijzigde opdrachten. Niet alleen VOC advocaten, maar ook alle rechts- en natuurlijke personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld en alle andere personen die voor VOC advocaten werkzaam zijn of waren, met inbegrip van eventuele erfgenamen van deze personen, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien zij schriftelijk tussen VOC advocaten en de opdrachtgever zijn overeengekomen. 

3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door VOC advocaten en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitdrukkelijk uitgesloten. 

4. VOC advocaten zal zich inspannen de opdracht op de best mogelijke wijze uit te voeren, zoals van een redelijke bekwaam en handelend advocaat mag worden verwacht; een eventueel door opdrachtgever beoogd resultaat kan echter gezien de aard van de werkzaamheden niet worden gegarandeerd. 

5. Door VOC advocaten wordt iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitvoering van de opdracht afgewezen, tenzij de door VOC advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft op uitkering, te vermeerderen met het eigen risico dat VOC advocaten met die verzekering in voorkomend geval draagt. Persoonlijke aansprakelijkheid van de personen als bedoeld onder 3 van deze algemene voorwaarden, is steeds uitdrukkelijk uitgesloten. 

6. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de onder 4 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door VOC advocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 5.000,-. 

7. Iedere aanspraak op schadevergoeding van opdrachtgever vervalt in ieder geval 12 maanden nadat opdrachtgever bekend wordt of redelijkerwijs bekend kan worden geacht met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor VOC advocaten aansprakelijk is of zou kunnen zijn. 

8. De opdrachtgever vrijwaart VOC advocaten voor vorderingen van derden die verband houden met de uitvoering van een opdracht door VOC advocaten. 

9. VOC advocaten is gerechtigd in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever, derden in te schakelen. VOC advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, is VOC advocaten gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden, althans bedingt VOC advocaten dit bij dezen. 

10. Facturen, declaraties en nota’s dienen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rente ad 2% per maand alsmede de buitengerechtelijke incassokosten op basis van de Staffel buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 150,- is verschuldigd. 

11. In de opdracht wordt een tarief/honorarium overeengekomen. VOC advocaten is bevoegd dit tarief eenzijdig per 1 januari van ieder jaar aan te passen. 

12. VOC advocaten is te allen tijde bevoegd aan de opdrachtgever een voorschotnota te zenden. VOC advocaten is gerechtigd haar werkzaamheden eerst na betaling van zodanige voorschotnota aan te vangen c.q. te hervatten zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid aan de zijde van VOC advocaten leidt. Het betaalde voorschot zal in beginsel niet eerder worden verrekend dan met de einddeclaratie. 

13. Verschuldigde griffierechten worden te allen tijde doorbelast aan de opdrachtgever. Eerst na betaling van deze griffierechten door de opdrachtgever zal VOC advocaten zich namens de opdrachtgever in een procedure stellen. Het niet stellen in een procedure door VOC advocaten als gevolg van niet of niet tijdige betaling van de griffierechten door de opdrachtgever leidt niet tot enige aansprakelijkheid aan de zijde van VOC advocaten. 

14. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van alle voor de zaak relevante en juiste informatie en voortijdige betaling van de facturen van VOC advocaten. Bij gebreke hiervan is VOC advocaten gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade en kosten. Eventueel hierdoor veroorzaakt meerwerk is voor rekening van opdrachtgever. 

15. Reclamaties over facturen dienen uiterlijk binnen vier weken na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te zijn ontvangen. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 

16. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden voor opdrachtgever persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de wettelijke verplichtingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

17. VOC advocaten hanteert hiervoor een Privacy Statement, dat op de rechtsverhouding tussen partijen van toepassing is. In dit Privacy Statement zijn technische en organisatorische maatregelen opgenomen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige andere onrechtmatige vorm van verwerking, daarbij rekening houdend met de aard van de verwerking en de privacygevoeligheid van de gegevens. 

18. Voor vragen met betrekking tot zijn gegevens kan opdrachtgever contact opnemen met VOC advocaten via info@voc-advocaten.nl. 

19. In verband met de Wet betreffende de voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (“Wwft”), alsmede de voor advocaten geldende regelgeving, is VOC advocaten verplicht om de identiteit van opdrachtgever te verifiëren en daarmee samenhangende gegevens te bewaren. De Wwft verplicht VOC advocaten tevens om ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft te melden aan de betreffende autoriteiten. Opdrachtgever is zich bewust van deze verplichting en geeft hiervoor toestemming. 

20. Na het sluiten van het dossier wordt dit voor de duur van vijf jaar in het archief bewaard. Na verloop van die termijn wordt het dossier vernietigd, tenzij opdrachtgever voor het verstrijken van deze termijn schriftelijk aan VOC advocaten kenbaar maakt het dossier te willen ontvangen. 

21. Op alle overeenkomsten tussen VOC advocaten en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

22. Klachten dienen te worden voorgelegd aan VOC advocaten krachtens de klachtenregeling VOC advocaten, welke klachtenregeling gepubliceerd is op de website van VOC advocaten. Klachten, die na behandeling krachtens de klachtenregeling niet zijn opgelost en geschillen, die niet onderhevig zijn aan de klachtenregeling, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant (Breda), tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter als bevoegde rechter aanwijzen. 

23. VOC advocaten is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. VOC advocaten zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. 

24. Bij nietigheid of onverbindendheid van een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. 

versie oktober 2022